Akty prawne

Data publikacji: 24 marca, 2022Kategoria: prawo
 • USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe — Wymagania i badania
 • PN-EN 13240:2002 Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe — Wymagania i badania
 • PN-EN 15544:2009 Piece kaflowe – metody obliczeniowe
 • PN-EN 15250:2009 Akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe — Wymagania i metody badań
 • PN-EN 16510-1:2018-08 Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe — Część 1: Wymagania ogólne i metody badań
 • PN-EN 13384-1+A1:2019-07 Kominy — Metody obliczeń cieplnych i przepływowych — Część 1: Kominy z podłączonym jednym urządzeniem grzewczym
 • PN-EN 13384-2+A1:2019-07 Kominy — Metody obliczeń cieplnych i przepływowych — Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma urządzeniami grzewczymi
 • PN-EN 13384-3:2006 Kominy — Metody obliczeń cieplnych i przepływowych — Część 3: Metody przygotowywania wykresów i tablic dotyczących kominów z podłączonym jednym paleniskiem
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
 • USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
 • Uchwały antysmogowe
 • Programy Ochrony Powietrza

Dodatkowe informacje

Obowiązująca w Polsce hierarcha aktów prawnych przedstawia się następująco:

 1. Konstytucja – zwana również ustawą zasadniczą – najważniejsze źródło prawa. Rolą konstytucji jest określenie kształtu ustroju politycznego i społecznego, ustalenie systemu ekonomicznego, a także struktury i kompetencji poszczególnych organów państwowych oraz praw wszystkich obywateli.
 2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe – umowy międzynarodowe w rodzaju traktatów, paktów, układów, aby mogły wejść w życie, musza zostać ratyfikowane przez Sejm na drodze ustawy. W przypadku ich niezgodności z ustawami sejmowymi, ustawy te podlegają dostosowaniu.
 3. Ustawy – w hierarchii wewnętrznej ustawy znajdują się tuż za konstytucją. Ich uchwalanie leży wyłącznie w gestii parlamentu i może odbywać się jedynie w ściśle określonym trybie.
 4. Rozporządzenia z mocą ustawy – ten rodzaj aktów prawnych ma możliwość zmiany istniejących już ustaw lub całkowitego ich uchylenia. Rozporządzenia z mocą ustawy wydawane są jednak jedynie podczas stanu wojennego. Wydaje je Prezydent na wniosek Rady Ministrów, w sytuacji, w której Sejm nie może się zebrać.
 5. Rozporządzenia – wydawane są na podstawie ustawy po to, aby mogła być ona wykonana na przez odpowiednią instytucję wykonawczą. Rozporządzenia mogą być wydawane przez:
  • Prezydenta,
  • Radę Ministrów,
  • Prezesa Rady Ministrów,
  • Ministra kierującego działaniem administracji rządowej,
  • Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
 6. Akty prawa miejscowego – obowiązują jedynie na obszarze działania organu je wydającego. Organami wydającymi akty prawa miejscowego są organy państwa lub samorządu, czyli:
  • sejmiki wojewódzkie,
  • rady powiatu,
  • rady gminy,
  • wojewodę, zarząd województwa, zarząd powiatu, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, organy administracji niezespolonej.

Podstawową zasadą obowiązującą przy rozpatrywaniu hierarchii aktów prawnych jest fakt, iż każdy akt niższego rzędu musi być zgodny z aktem rzędu wyższego. Jak widać, hierarchia aktów prawnych w Polsce nie jest skomplikowana i zależna przede wszystkim od wydającego ich organu. Ważna jest również ilość starań niezbędnych do ich uchwalenia, co najlepiej widać na przykładzie samej tylko konstytucji.


Źródło: https://www.profinfo.pl/blog/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-hierarchii-aktow-prawnych-w-polsce/

W związku z działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza, władze samorządowe niektórych województw wprowadziły w życie zmiany w zakresie urządzeń grzewczych i paliw. Co należy wiedzieć o ustawach mających na celu poprawę jakości powietrza w poszczególnych województwach, gdy kominek już mamy, a co jeśli dopiero planujemy jego budowę przedstawiamy poniżej.

W związku z działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza, władze samorządowe województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego już wprowadziły w życie zmiany w zakresie urządzeń grzewczych i paliw. Co należy wiedzieć o ustawach mających na celu poprawę jakości powietrza w poszczególnych województwach, gdy kominek już mamy, a co jeśli dopiero planujemy jego budowę przedstawiamy w przygotowanym przez nas materiale.


Województwo dolnośląskie

Uchwała została przyjęta 30 listopada 2017 roku.

Mam kominek:

 • od 1 lipca 2018 roku urządzenia nie spełniające norm Ekoprojektu muszą zostać  wyposażenie w elektrofiltry ograniczające emisję pyłów.
 • od 1 lipca 2018 roku nie będzie można używać paliw słabej jakości takich jak: węgiel brunatny, węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, muły i flotokoncentraty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%.
 • od roku 2028 we Wrocławiu i siedmiu uzdrowiskach dolnośląskich nie można będzie stosować paliw stałych, jednak możliwa będzie eksploatacja kominków pod warunkiem, że emisja nie będzie przekraczać 50 mg/m3 oraz że kominki nie będą stanowić podstawowego źródła ciepła w lokalu. W pozostałej części województwa i w czterech uzdrowiskach (Czerniawie-Zdrój, Świeradowie – Zdrój, Długopolu – Zdrój i Przerzeczynie – Zdrój) będzie możliwe stosowanie paliw wysokiej jakości w urządzeniach spełniających normy Ekoprojektu.

Chcę kominek:

 • Kominki i piece można instalować bez ograniczeń do 1 lipca 2018 roku. Po tym terminie wszystkie nowo instalowane urządzenia tego typu będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Województwo kujawsko-pomorskie

Uchwała została przyjęta 24 czerwca 2019 roku.

Mam kominek:

 • Kominki i piece zainstalowane przed 1 września 2019 roku, które nie spełniają norm emisyjnych trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2024 roku.
 • Od 1 września 2019 roku obowiązywać będzie zakaz spalania węgla brunatnego, flotokoncentratów i mułów oraz mieszanek z ich wykorzystaniem, biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Chcę kominek:

 • Od 1 września 2019 roku nowo instalowane kominki i piece będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Województwo lubelskie

Uchwała została przyjęta 19 lutego 2021 roku.

Mam kominek:

 • Uchwała nie zakłada żadnych zakazów i ograniczeń odnośnie używania kominków i pieców.
 • Zawarto w uchwale jednak zapisy dotyczące jakości paliwa, jakim nie wolno palić. W tej grupie znalazło się m.in drewno o wilgotności powyżej 20%.

Chcę kominek:

 • Uchwała nie zakłada żadnych zakazów i ograniczeń odnośnie używania kominków i pieców – wynika to z faktu, że od 01.01.2022 roku według Ekoprojektu będzie możliwa i tak tylko instalacja urządzeń, które spełniają wymagania dyrektywy.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Województwo lubuskie

Uchwała została przyjęta 18 czerwca 2018 roku.

Mam kominek:

 • Kominki i piece niespełniające wymagań Ekoprojektu trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2027 roku, a w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze do 1 stycznia 2023.

Chcę kominek:

 • Od 1 stycznia 2027, a w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze od 1 stycznia 2023 roku nowo instalowane kominki i piece będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.
 • Uchwała nie mówi nic na temat rodzajów paliw dopuszczonych do użytkowania.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Województwo łódzkie

Uchwała została przyjęta 24 października 2017 roku.

Mam kominek:

 • Od 1 stycznia 2022 roku zainstalowane wcześniej kominki i piece, które nie spełniają norm emisyjnych trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2025 roku.
 • Od 1 maja 2018 roku nie będzie można używać paliw słabej jakości, takich jak miał węglowy, drewno o wilgotności powyżej 20% czy węgiel brunatny.

Chcę kominek:

 • Kominki i piece można instalować bez ograniczeń do 1stycznia 2022 roku. Po tym terminie wszystkie nowo instalowane urządzenia tego typu będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Województwo małopolskie

Uchwała została przyjęta 23 stycznia 2017 roku.

Mam kominek:

 • Dotychczas funkcjonujące kominki nie spełniające wymagań Ekoprojektu będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w filtry redukujące emisję pyłów do 1 stycznia 2023 roku.
 • Uchwała zakazuje stosowania paliw, takich jak muły, floty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%.

Chcę kominek:

 • Zgodnie z uchwałą, od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.

Dodatkowo dla miasta Krakowa uchwała antysmogowa wprowadza całkowity zakaz stosowania paliw stałych. Od 1 września 2019 roku na obszarze Krakowa w instalacjach spalania paliw dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie paliw gazowych lub lekkiego oleju opałowego.

Zapoznaj się z uchwała TUTAJ.


Województwo mazowieckie

Uchwała została przyjęta 24 października 2017 roku.

Mam kominek:

 • Kominki nie spełniające wymagań Ekoprojektu do 1 stycznia 2023 roku będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłów do wartości określonych w Ekoprojekcie.
 • Od 1 lipca 2018 roku zabronione będzie stosowanie paliw najgorszej jakości, takich jak muły, węgiel brunatny, drobny węgiel kamienny oraz drewno przekraczające wilgotność powyżej 20%.

Chcę kominek:

 • Uchwała wprowadza w życie obowiązek, zgodnie z którym nowo instalowane piece i kominki muszą spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Województwo opolskie

Uchwała została przyjęta 26 września 2017 roku.

Mam kominek:

 • Uchwała zakazuje stosowania paliw, takich jak: węgiel brunatny, muły, drobny węgiel kamienny i drewno, którego wilgotność przekracza 20%.

Chcę kominek:

 • Uchwała nie wprowadza zakazów odnośnie montowanych urządzeń na paliwa stałe.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Województwo podkarpackie

Uchwała została przyjęta 23 kwietnia 2018 roku.

Mam kominek:

 • Kominki i piece, których eksploatacja rozpoczęłą się przed 1 czerwca 2018 roku niespełniające wymagań będą musiały zostać wynienione do roku 2023 lub wyposażone w filtry redukujące emisję pyłów do wartości określonych w Ekoprojekcie.
 • Uchwała zakazuje stosowania paliw najgorszej jakości i drewna, którego wilgoć przekracza 20%.

Chcę kominek:

 • Każdy nowo instalowany kominek po 1 czerwca 2018 roku będzie musiał spełniać wymagania Ekoprojektu.

Województwo pomorskie

Uchwała została przyjęta 24 lutego 2020 roku dla Gminy Miasta Sopot i 28 września 2020 dla całego regionu.

Gmina Miasta Sopot

Mam kominek:

 • Kominki i piece, które nie spełniają norm emisyjnych trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2024 roku.
 • Od 2024 roku zabrania się korzystania z paliw słabej jakości, takich jak: węgiel brunatny, węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, muły i fl otokoncentraty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%.

Chcę kominek:

 • Nowo instalowane kominki i piece będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.

Reszta województwa

Według uchwały można korzystać z kominków, które nie są głównym źródłem ogrzewania domu. Zaznacza się także, że urządzenia nie spełniające norm warto wymienić na nowoczesne kominki, spełniające wymagania Ekoprojektu i wybierać suche, sezonowane drewno o wilgotności poniżej 20 %. Trzeba też pamiętać, by rozpalanie w kominku było okazjonalne, a dym z kominka nie był uciążliwy dla sąsiedztwa.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Województwo śląskie

Uchwała została przyjęta 7 kwietnia 2017 roku.

Mam kominek:

 • Kominki i piece, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2023 roku lub wyposażone w filtry redukujące emisję pyłu do wartości określonych w Ekoprojekcie.
 • Zgodnie z uchwałą kominki i piece nie spełniające wymagań Ekoprojektu można eksploatować wyłącznie do końca roku 2022.
 • Uchwała zakazuje stosowania paliw, takich jak: węgiel brunatny, muły, drobny węgiel kamienny i drewno, którego wilgotność przekracza 20%.

Chcę kominek:

 • Każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Województwo świętokrzyskie

Uchwała została przyjęta 29 czerwca 2020 roku.

Mam kominek:

 • Kominki i piece spełniające wymagania Ekoprojektu, zainstalowane przed 1 lipca 2026 roku bedą mogły być użytkowane do końca ich żywotności bez względu na możliwość dostępu do innych źródeł ciepła.
 • Od 1 lipca 2021 roku nie będzie można używać paliw słabej jakości takich jak: węgiel brunatny, węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, muły i flotokoncentraty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%.

Chcę kominek:

 • Uchwała zakłada zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe w budynkach, w których istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej od 1 lipca 2026 roku. Wyjątek będą stanowiły miejsca, gdzie zostanie potwierdzony brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej – tam będzie można używać urządzenia grzewcze, spełniające wymogi Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwała TUTAJ.


Województwo wielkopolskie

Uchwała została przyjęta 18 grudnia 2017 roku.

Mam kominek:

 • Kominki i piece, niespełniające norm emisyjnych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 roku będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2026 roku lub zostać wyposażone w filtry redukujące emisje pyłów do wartości określonych w Ekoprojekcie.
 • Uchwała zakazuje stosowania paliw najgorszej jakości, takich jak: węgiel brunatny, muły, drobny węgiel kamienny i drewno, którego wilgotność przekracza 20%.
 • W Poznaniu w dniach, w których stężenie pyłu PM 10 w powietrzu przekroczy normy możliwe jest używanie kominków, które spełniają wymagania Ekoprojektu.

Chcę kominek:

 • Każdy nowo zainstalowany kominek po 1 maja 2018 roku musi spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Województwo zachodniopomorskie

Uchwała została przyjęta 14 listopada 2018 roku.

Mam kominek:

 • Kominki i piece zainstalowane przed 14 listopada 2018 roku, które nie spełniają norm emisyjnych trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2028 roku.
 • Od 1 maja 2019 roku obowiązywać będzie zakaz spalania węgla brunatnego, flotokoncentratów i mułów oraz mieszanek z ich wykorzystaniem, biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Chcę kominek:

 • Od 14 listopada 2018 roku nowo instalowane kominki i piece będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.

Zapoznaj się z uchwałą TUTAJ.


Źródło: Jaki kominek można instalować: Uchwały antysmogowe (kominki.org)