Statut

Załącznik do
Uchwały Nr 1
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia
z dnia 05.02.2020r.

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO

STOWARZYSZENIA „KOMINKI I PIECE”

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie “Kominki i Piece” i posiada osobowość prawną.
 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie “Kominki i Piece” używa pieczęci prostokątnej i owalnej o nazwie „OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE “KOMINKI i PIECE”
 3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie “Kominki i Piece” może używać skrótu “OSKP “, znaku graficznego, odznaki, proporczyka, legitymacji wg wzorów z zachowaniem wymogów ustalonych przez Zarząd.
 4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie “Kominki i Piece”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami związanymi z branżą kominkową.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej.
 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Miejscowość, w której mieścić się będzie siedziba Stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i regionalnych organizacji gospodarczych i społecznych, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań Stowarzyszenia.
 4. Do swej działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji

§ 3

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. reprezentowanie wspólnych interesów środowiska: usługodawców, producentów i handlowców kominków, ochrona ich interesów zawodowych i gospodarczych,
 2. prowadzenie branżowych ośrodków regionalnych, wspieranie nowych i małych ośrodków branżowych,
 3. promowanie członków Stowarzyszenia i dbanie o najwyższy poziom usług,
 4. koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków oraz tworzenie warunków do pełnego aktywnego udziału osób w życiu zawodowym i społecznym,
 5. prowadzenie kształcenia zawodowego, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji,
 6. wspieranie demokratycznych przemian w życiu publicznym i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 7. kreowanie postaw uczciwości i rzetelności w życiu społecznym i gospodarczym,
 8. prowadzenie działań na rzecz rozwoju prywatnej przedsiębiorczości,
 9. reprezentowanie interesów, dążeń politycznych, społecznych i ekonomicznych członków Stowarzyszenia,
 10. organizowanie i prowadzenie działalności: informacyjnej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i reklamowej dla członków Stowarzyszenia i zrzeszonych organizacji,
 11. prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, wspieranie inicjatyw w tym zakresie,
 12. reprezentowanie opinii członków wobec organów władzy państwowej i samorządowej, jak również wobec innych organizacji.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. integrowanie członków Stowarzyszenia, osób fizycznych i innych osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji zainteresowanych sprawami produkcji, usług i handlu kominkami i piecami,
 2. przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji zawodowej i społecznej członków Stowarzyszenia,
 3. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych, dotyczących życia zawodowego i społecznego członków Stowarzyszenia,
 4. przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów i opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 5. współdziałanie i współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi,
 6. współdziałanie i współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi zainteresowanymi sprawami produkcji, usług i handlu kominkami i piecami,
 7. popularyzowanie zagadnień z dziedziny: świadczonych usług, doświadczeń zawodowych, rozwiązań technicznych producentów i handlowców,
 8. prowadzenie funduszu wspierającego, świadczenie pomocy i udzielanie porad członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom w związku z wypadkami losowymi: klęską żywiołową, wypadkiem, ciężką chorobą lub śmiercią,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej,
 10. organizowanie: wystaw, spotkań, kongresów, konferencji i odczytów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

Stowarzyszenie zrzesza:

 1. Członków Zwyczajnych,
 2. Członków Wspierających,
 3. Członków Honorowych

§ 6

Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która chce realizować cele i zadania Stowarzyszenia, wniesie odpowiednie wpisowe i złoży pisemną deklarację, według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać: inne stowarzyszenie, organizacja społeczna, jednostka gospodarcza posiadająca osobowość prawną, która chce wspierać i realizować cele Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację, zadeklaruje wspieranie Stowarzyszenia finansowo i rzeczowo.
 2. Członek Wspierający reprezentowany jest w Stowarzyszeniu przez jednego delegata – upoważnionego przedstawiciela wybranego wg zasad określonych w statucie macierzystego stowarzyszenia, organizacji gospodarczej lub społecznej.
 3. Przystąpienie stowarzyszenia, organizacji gospodarczej lub społecznej do Stowarzyszenia nie ogranicza jej praw w ramach swojej statutowej działalności.
 4. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 ustali Zarząd.

§ 8

 1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie w poczet członków Honorowych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§9

 1. Przyjęcie w poczet członków Zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i wpłaceniu wpisowego.
 2. Deklaracja kandydata zostaje rozpatrzona przez Zarząd, o ile uzyska poparcie co najmniej dwóch członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy złożą akceptujące podpisy na deklaracji.
 3. Przyjęcie w poczet członków Wspierających Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji o wspieraniu Stowarzyszenia finansowo i rzeczowo.
 4. Deklaracja kandydata zostaje rozpatrzona przez Zarząd, o ile uzyska poparcie co najmniej dwóch członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy złożą akceptujące podpisy na deklaracji.
 5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcie w poczet członków: Zwyczajnych lub Wspierających, kandydat może wnieść odwołanie w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 10

Członek Zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w decydowaniu o sprawach Stowarzyszenia, o wszystkich formach jego działalności,
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności statutowej Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
 5. otrzymać legitymację i nosić znaczek Stowarzyszenia.

§ 11

Członek Zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego uczestnictwa w działalności, akcjach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. przestrzegania zasad współpracy i współdziałania.

§ 12

 1. Członkostwo Zwyczajne w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:
  1. dobrowolnego złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  2. utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,
  3. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający trzy miesiące,
  4. wykluczenia członka przez Sąd Koleżeński, o którym mowa w § 36 ust. 1 Statutu.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków za niepłacenie składek, członek Zwyczajny może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 13

Członek Wspierający ma prawo:

 1. brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela,
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 14

Członek Wspierający obowiązany jest do wnoszenia zadeklarowanej pomocy rzeczowej i finansowej, oraz wspierania działalności Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Skreślenie z listy członków Wspierających następuje na podstawie:
  1. złożenia pisemnego wniosku o wystąpienie ze Stowarzyszenia
  2. utraty osobowości prawnej członka, jego likwidacji lub upadłości.
  3. skreślenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
   1. rażącego naruszania Statutu Stowarzyszenia,
   2. zaniechania udzielania deklarowanej pomocy w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy,
   3. nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia lub podjęcia działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Wspierających, o której mowa w pkt 3 Członek Wspierający może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,
 2. Zarząd Stowarzyszenia i działające w jego ramach Prezydium Zarządu jako organ wykonawczy Zarządu,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 17

 1. Kadencja władz i organów Stowarzyszenia trwa trzy lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz i organów.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że zostanie podjęta uchwała o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu tajnym.
 3. Ponowny wybór na funkcję do władz Stowarzyszenia jest możliwy.
 4. W razie niemożności pełnienia funkcji przez któregoś z członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków na miejsca zwolnione w liczbie nie większej niż 1/3 danego organu.

§ 18

 1. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 1.
 2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego władz Stowarzyszenia.

§ 19

 1. W drugim terminie odbywania Walnego Zgromadzenia, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności członków Zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
 2. W zawiadomieniu Zarządu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia winna być zamieszczona informacja o drugim terminie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 20

Nie można być równocześnie członkiem różnych władz Stowarzyszenia.

§ 21

Szczegółowy tryb organizacji i działania władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 16 określają Regulaminy uchwalane przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
 4. O terminie, miejscu, godzinie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem obrad, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w każdym czasie przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy Zarządu,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej podjęte w formie uchwały,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 20 członków Zwyczajnych.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane przez Zarząd w ciągu 60 dni od dnia wpływu żądania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 oraz obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Zarząd zawiadamia o terminie, miejscu, godzinie i porządku obrad członków co najmniej 14 dni przed terminem obrad Nadzwyczajnego Zebrania.
 8. Walne Zgromadzenie jest ważne gdy bierze w nim udział co najmniej 50% plus 1 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
 9. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, który wyznaczony jest przez Zarząd nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie. W takiej sytuacji Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 10. O wyznaczeniu drugiego terminu, Zarząd obowiązany jest uczynić wzmiankę w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 23

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

 1. Członkowie Zwyczajni z głosem decydującym,
 2. Członkowie Wspierający z głosem doradczym,
 3. Członkowie Honorowi z głosem doradczym,
 4. zaproszeni goście z prawem wypowiadania się.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian.
 2. uchwalenie Regulaminu Zwoływania i Obrad Walnego Zgromadzenia i jego zmian,
 3. uchwalenie Regulaminu prac Zarządu oraz Prezydium i jego zmian,
 4. uchwalenie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej i jego zmian,
 5. uchwalenie Regulaminu Pracy Sądu Koleżeńskiego i jego zmian,
 6. uchwalanie Programu i kierunków działania Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 8. nadawania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia,
 9. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu,
 10. ustalanie liczby członków: Zarządu, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 11. wybór członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, oraz ich odwoływanie,
 12. wybór i odwoływanie: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,
 13. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego,
 14. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 15. rozpatrywanie oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 17. uchwalanie zasad działalności Stowarzyszenia, w tym tworzenia funduszy celowych,
 18. podejmowanie uchwał dotyczących zbywania majątku Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań finansowych o jednostkowej wartości powyżej 30.000 złotych,
 19. rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,
 20. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
 21. powoływanie podmiotu gospodarczego, prowadzącego działalność gospodarczą z przeznaczeniem zysku na rzecz i cele Stowarzyszenia,
 22. powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Członków Stowarzyszenia.

§ 25

Szczegółowy tryb zwoływania i obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Zwoływania i Obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd i Prezydium Zarządu

§ 26

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 27

 1. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes Zarządu,
  2. Członkowie Zarządu w liczbie od 5 do 10 osób.
 2. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wybierani są spośród członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu za czynności związane z pełnioną funkcją mogą otrzymywać wynagrodzenia na zasadach i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 28

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie:
  1. Wiceprezesa,
  2. Sekretarza,
  3. Skarbnika,
 2. Prezes Zarządu jest z urzędu członkiem Prezydium Zarządu.
 3. W czasie dłuższej niedyspozycji Prezesa Zarządu trwającej co najmniej 3 miesiące, obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes na podstawie przygotowanego przez Prezydium Zarządu projektu porządku posiedzenia Zarządu.
 3. W przypadku, gdy Prezes lub w czasie jego nieobecności Wiceprezes nie zwołują posiedzenia Zarządu, to prawo zwołania posiedzenia Zarządu ma trzech członków Zarządu.
 4. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 5. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
 6. Posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu zwoływane są listownie lub pocztą elektroniczną na podane przez członków Zarządu adresy e:mail. W zawiadomieniu o posiedzeniu podaje się miejsce posiedzenia oraz termin, a także proponowany porządek posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Prezydium Zarządu może odbyć posiedzenie zdalnie w formie uzgodnień przy pomocy poczty elektronicznej lub uzgodnień telefonicznych.
 8. Decyzje Zarządu i Prezydium Zarządu podejmowane są w formie uchwał podczas posiedzenia. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzeniu Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, który przewodniczył posiedzeniu.
 9. Z posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu sporządza się protokół. Dotyczy to również posiedzeń Prezydium Zarządu, o których mowa w ust. 7.

§ 30

Zarząd określa warunki działania Stowarzyszenia opierając się na uchwałach Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

 1. określa roczne plany działania Stowarzyszenia,
 2. podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających,
 3. przygotowuje dokumenty i wnioski na Walne Zgromadzenie,
 4. podejmuje decyzje w zakresie zakupu lub sprzedaży majątku Stowarzyszenia oraz o zaciąganiu zobowiązań finansowych o jednostkowej wartości nie większej niż 30.000 złotych,
 5. powołuje komisje doradcze,
 6. ocenia działalność Prezydium Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Zarządu,
 7. podejmuje decyzje o utworzeniu Biura Zarządu do obsługi organizacyjnej i administracyjnej Stowarzyszenia,
 8. określa zadania Biura, preliminarz przychodów i wydatków na dany rok oraz ilość etatów Biura.

§ 31

Do zakresu działania Prezydium Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w tym w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu,
 2. przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Zarządu oraz prowadzenie obsługi technicznej i organizacyjnej obrad Zarządu i Walnego Zgromadzenia,
 3. bieżące zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w zakresie zobowiązań majątkowych, w granicach uprawnień otrzymanych od Zarządu,
 4. przygotowywanie propozycji dla Zarządu o utworzeniu Biura Zarządu oraz projektu preliminarza przychodów i wydatków Biura,
 5. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej przeznaczonej dla finansowania statutowej działalności Stowarzyszenia.

§ 32

Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy wykonywanie czynności związanych z kierowaniem działalnością Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub Prezydium Zarządu w szczególności:

 1. zwoływanie posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu, oraz przewodniczenie obradom,
 2. utrzymywanie stałej bieżącej współpracy z Członkami Zwyczajnymi, Wspierającymi i Honorowymi,
 3. przygotowanie porządku obrad Prezydium Zarządu.

§ 33

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Prezydium Zarządu, z których jeden pełni funkcję Prezesa lub Wiceprezesa, a drugi Skarbnika lub Sekretarza.
 2. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu w granicach upoważnień udzielonych przez Prezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na wniosek Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Komisji Rewizyjnej działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 35

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz na rok,
 2. występowanie do Walnego Zgromadzenia ze sprawozdaniami, wnioskami i zaleceniami dotyczącymi zakresu działania Stowarzyszenia, a w szczególności Zarządu i Prezydium Zarządu,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli, o której mowa w pkt 1 wraz wnioskami w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Sąd Koleżeński

§ 36

 1. Sąd Koleżeński jest społecznym organem rozstrzygającym spory zaistniałe wewnątrz Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński składa się od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na wniosek Przewodniczącego.
 4. Sąd Koleżeński działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 37

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między Członkami Zwyczajnymi lub Członkami Wspierającymi a władzami Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu,
 2. rozpatrywanie spraw dotyczących naruszeń Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, współżycia koleżeńskiego oraz dobrego imienia Stowarzyszenia.

§ 38

 1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary dyscyplinarne:
  1. upomnienie,
  2. naganę,
  3. zawieszenia w prawach członka,
  4. wykluczenie członka ze Stowarzyszenia w szczególności z powodu:
   1. rażącego naruszania Statutu Stowarzyszenia,
   2. niestosowania się do uchwał organów Stowarzyszenia,
   3. nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   4. podjęcia działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
  Odwołanie do Walnego Zgromadzenia składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział 5
Jednostki terenowe Stowarzyszenia

§ 39

 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Odziały Regionalne.
 2. O utworzeniu Oddziałów Regionalnych decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie.
 3. Terenem działania Oddziału jest województwo, a siedzibą miasto wojewódzkie.
 4. Oddział może być utworzony, jeżeli z terenu jego działania pochodzi co najmniej 10 członków.
 5. Oddziałem kieruje członek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 40

Władze Stowarzyszenia koordynują i nadzorują prace Oddziałów Regionalnych, działających na obszarze kraju.

Rozdział 6
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza

§ 41

 1. Do realizacji celów, Stowarzyszenie może posiadać majątek nieruchomy, ruchomy, prawa majątkowe i fundusze.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 42

Stowarzyszenie pozyskuje środki majątkowe z:

 1. wpisowego, składek członkowskich oraz świadczeń Członków Wspierających,
 2. dochodów uzyskiwanych z majątku nieruchomego i ruchomego,
 3. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych,
 4. dotacji, subwencji i innych świadczeń,
 5. spadków, darowizn i zapisów.

§ 43

 1. Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności z ustawą o rachunkowości.
 2. Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia może się odbywać zgodnie z kierunkami określonymi w programie działania Stowarzyszenia.
 3. Dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują: Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik.

Rozdział 7
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 44

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku braku quorum do uchwalenia zmian Statutu, o którym mowa w ust. 1, w drugim terminie odbywania Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 22 ust. 9 Statutu, zmiana Statutu wymaga 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków Stowarzyszenia.

§ 45

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
 2. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, powołuje Komisję Likwidacyjną i uchwala tryb likwidacji.
 3. W pierwszej kolejności w skład Komisji Likwidacyjnej powinni wchodzić członkowie Prezydium Zarządu.
 4. Pozostały po przeprowadzeniu likwidacji majątek winien być przeznaczony na cele społeczne. Decyzje w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.
 5. Po zakończeniu likwidacji Komisja Likwidacyjna zgłasza wniosek do Sądu o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

§ 46

Sprawy zmian w Statucie i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia i podane do wiadomości członkom na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 47

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.