Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba

§1

 • Stowarzyszenie nosi nazwę OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE "KOMINKI POLSKIE" i posiada osobowość prawną.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki Polskie" używa pieczęci prostokątnej i owalnej o nazwie "Ogólnopolskie Stowarzyszenie KOMINKI POLSKIE".
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki Polskie" używa skrótu "Stowarzyszenie Kominki Polskie", znaku graficznego, odznaki, proporczyka, legitymacji wg wzorów z zachowaniem wymogów ustalonych przez Zarząd.
 • Stowarzyszenie Kominki Polskie stanowi związek osób fizycznych i innych osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami związanych z branżą kominkową.

§2

 • Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Warszawa, Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i regionalnych organizacji gospodarczych i społecznych, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami danego kraju.
 • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 • Do swej działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ I

Cele i sposoby ich realizacji

§3

Celem działania Stowarzyszenia jest:
 • Reprezentowanie wspólnych interesów środowiska: usługodawców, producentów i handlowców kominków, ochrona ich interesów zawodowych i gospodarczych.
 • Prowadzenie branżowych ośrodków regionalnych, wspieranie nowych i małych ośrodków branżowych.
 • Promowanie członków Stowarzyszenia i dbanie o najwyższy poziom usług.
 • Koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków, oraz tworzenie warunków do pełnego aktywnego udziału osób w życiu zawodowym i społecznym.
 • Wspieranie demokratycznych przemian w życiu publicznym i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Kreowanie postaw uczciwości i rzetelności w życiu społecznym i gospodarczym.
 • Prowadzenie działań na rzecz rozwoju prywatnej przedsiębiorczości.
 • Reprezentowanie interesów, dążeń politycznych, społecznych i ekonomicznych członków Stowarzyszenia.
 • Organizowanie i prowadzenie działalności: informacyjnej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i reklamowej dla członków Stowarzyszenia i zrzeszonych organizacji.
 • Działalność na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, wspieranie inicjatyw w tym zakresie.
 • Reprezentowanie opinii członków wobec organów władzy państwowej i samorządowej, jak również wobec innych organizacji.

§4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 • Integrowanie członków Stowarzyszenia, osób fizycznych i innych osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji zainteresowanych sprawami produkcji, usług i handlu kominkami.
 • Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji zawodowej i społecznej członków Stowarzyszenia
 • Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących życia zawodowego i społecznego członków Stowarzyszenia.
 • Przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów i opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 • Organizowanie i prowadzenie działalności: oświatowej, kulturalnej, sportowej, informacyjnej i reklamowej dla członków Stowarzyszenia.
 • Współdziałanie i współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
 • Współdziałanie i współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi zainteresowanymi sprawami produkcji, usług i handlukominkami.
 • Popularyzowanie zagadnień z dziedziny: świadczonych usług, doświadczeń zawodowych, rozwiązań technicznych producentów i handlowców.
 • Prowadzenie funduszu wspierającego, świadczenie pomocy i udzielanie porad członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom w związku z wypadkami losowymi: klęską żywiołową, wypadkiem, ciężką chorobą, śmiercią.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Organizowanie: wystaw, spotkań, kongresów, konferencji i odczytów.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5

Stowarzyszenie zrzesza:
 • Członków Zwyczajnych.
 • Członków Wspierających.
 • Członków Honorowych

§6

 • Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która chce realizować cele i zadania Stowarzyszenia, wniesie odpowiednie wpisowe i złoży pisemną deklarację.
 • Wzór deklaracji ustali Zarząd.

§7

 • Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać: inne stowarzyszenie, organizacja społeczna, jednostka gospodarcza posiadająca osobowość prawną, która chce wspierać i realizować cele Stowarzyszenia, wniesie odpowiednie wpis, złoży pisemną deklarację, zadeklaruje wspierać Stowarzyszenie finansowo i rzeczowo.
 • Członek Wspierający reprezentowany jest w Stowarzyszeniu przez jednego delegata - upoważnionego przedstawiciela wybranego wg zasad określonych w statucie macierzystego stowarzyszenia, organizacji gospodarczej lub społecznej.
 • Przystąpienie stowarzyszenia, organizacji gospodarczej lub społecznej do Stowarzyszenia nie ogranicza jej praw w ramach swojej statutowej działalności.
 • Wzór deklaracji ustali Zarząd.

§8

 • Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§9

 • Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji - wniosku, wpłaceniu wpisowego.
 • Deklaracja - wniosek kandydata zostaje rozpatrzona przez Zarząd o ile uzyska poparcie co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy złożą akceptujące podpisy na wniosku.
 • Przyjęcie w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, wniesieniu odpowiedniego wpisu, złożeniu pisemnej deklaracji o wspieraniu Stowarzyszenia finansowo i rzeczowo.
 • Deklaracja kandydata zostaje rozpatrzona przez Zarząd o ile uzyska poparcie co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy złożą akceptujące podpisy na wniosku.
 • Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcie w poczet Członków: Zwyczajnych i Wspierających, kandydat może wnieść odwołanie w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały do Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.
 • Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.

§10

Członek Zwyczajny ma prawo:
 • Wybierać i być wybrany do władz Stowarzyszenia.
 • Uczestniczyć w decydowaniu o sprawach Stowarzyszenia, o wszystkich formach jego działalności.
 • Zgłaszać wnioski dotyczące działalności statutowej Stowarzyszenia.
 • Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
 • Otrzymać legitymację i nosić znaczek Stowarzyszenia.

§11

Członek Zwyczajny obowiązany jest do:
 • Przestrzegania Statutu i innych aktów prawnych władz Stowarzyszenia.
 • Aktywnego uczestnictwa w działalności, akcjach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie.
 • Regularnego opłacania składek członkowskich.
 • Przestrzegania zasad współpracy i współdziałania.

§12

Członkostwo Zwyczajne wygasa wskutek:
 • Dobrowolnego złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
 • Utraty praw publicznych, zdolności do czynności prawnych.
 • Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres przekraczający trzy miesiące.
 • Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków za nie płacenie składek, Członek Zwyczajny może wnieść odwołanie do Walnego Zjazdu.
 • Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna

§13

Członek Wspierający ma prawo:
 • Brać udział w Walnym Zjeździe z głosem doradczym osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela.
 • Zgłaszać wnioski dotyczące działalności statutowej Stowarzyszenia.

§14

Członek Wspierający nie może wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.

§15

Członek Wspierający obowiązany jest do wnoszenia zadeklarowanej pomocy rzeczowej i finansowej, wspierania działalności Stowarzyszenia.

§16

 • Złożenia pisemnego wniosku o wystąpienie ze Stowarzyszenia
 • Utraty osobowości prawnej, likwidacji, upadłości.
 • Skreślenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
  • rażącego naruszania Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia,
  • zaniechania udzielania deklarowanej pomocy w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy,
  • nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia lub podjęcia działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia.
 • Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy Członek Wspierających wymienionych w pkt 3 Członek Wspierający może wnieść odwołanie do Walnego Zjazdu.
 • Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walny Zjazd.
 • Zarząd i Prezydium Zarządu jako organ wykonawczy Zarządu.
 • Komisja Rewizyjna.
 • Sąd Koleżeński.

§18

 • Pierwsza kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Walnego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego.
 • Kadencja władz i organów Stowarzyszenia trwa trzy lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz i organów.
 • Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że zostanie uchwalony wybór tajny.
 • Ponowny wybór na funkcję do władz Stowarzyszenia jest możliwy.
 • W razie niemożności pełnienia funkcji przez któregoś z członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków na miejsca zwolnione w liczbie nie większej niż 1/3.

§19

 • Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz.
 • W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego władz Stowarzyszenia.

§20

 • W drugim terminie odbywania Walnego Zjazdu, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności Członków Zwyczajnych biorących udział w Walnym Zjeździe.
 • W zawiadomieniu Zarządu o zwołaniu Walnego Zjazdu winna być zamieszczona informacja o drugim terminie obrad Walnego Zjazdu

§21

Nie można być równocześnie członkiem różnych władz Stowarzyszenia.

§22

 • Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Odziały Regionalne.
 • Oddziały Regionalne ustanawia Walny Zjazd.
 • Terenem działania Oddziału jest województwo, a siedzibą miasto wojewódzkie.
 • Oddział może być utworzony jeżeli z terenu jego działania pochodzi co najmniej 10 członków.

§23

Oddziałem kieruje członek Zarządu Stowarzyszenia.

§24

Władze Stowarzyszenia koordynują i nadzorują działalność Oddziałów Regionalnych działających na obszarze kraju.

§25

Szczegółowy tryb organizacji i działania Stowarzyszenia określa Regulamin uchwalony przez Walny Zjazd

 

Walny Zjazd

 

§26

 • Walny Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • Walny Zjazd Stowarzyszenia może być Zwyczajny i Nadzwyczajny.
 • Walny Zjazd Zwyczajny zwoływany jest przynajmniej raz na rok przez Zarząd nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
 • O terminie, miejscu, godzinie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
 • Walny Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest w każdym czasie przez Zarząd, z inicjatywy Zarządu, albo na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20 Członków Zwyczajnych.
 • Nadzwyczajny Zjazd winien być zwołany w ciągu 60 dni od dnia wpływu żądania i obradować nad sprawami dla których został zwołany.
 • Zarząd zawiadamia o terminie, miejscu, godzinie i porządku obrad członków co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Zjazdu.

§27

W Walnym Zjeździe udział biorą:
 • Członkowie Zwyczajni z głosem decydującym.
 • Członkowie Wspierający z głosem doradczym.
 • Członkowie Honorowi z prawem głosu.
 • Zaproszeni goście z prawem wypowiadania się.

§28

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
 • Uchwalanie Statutu i ewentualne jego zmiany.
 • Uchwalenie Regulaminu Organizacji działania Stowarzyszenia i jego zmiany.
 • Uchwalenie Regulaminu Zwoływania i Obrad Walnego Zjazdu i jego zmiany.
 • Uchwalenie Regulaminu Prac Zarządu i jego zmiany.
 • Uchwalenie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej i jego zmiany.
 • Uchwalenie Regulaminu Pracy Sądu Koleżeńskiego i jego zmiany.
 • Uchwalanie Programu i kierunków działania Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 • Nadawania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia.
 • Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu.
 • Ustalanie liczby członków: Zarządu, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego.
 • Wybór członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, odwołanie członka.
 • Wybór i odwołanie: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 • Wybór członków Komisji Rewizyjnej i członków Sadu Koleżeńskiego, odwołanie członka.
 • Uchwalanie zadań perspektywicznych i programu działania Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 • Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 • Uchwalanie zasad działalności Stowarzyszenia, w tym tworzenia funduszy celowych
 • Podejmowanie uchwał dotyczących majątku Stowarzyszenia / kupna, sprzedaży / o jednostkowej wartości powyżej 10.000 złotych.
 • Podejmowanie uchwał będącym przedmiotem obrad.
 • Rozpatrywanie spraw członkostwa.
 • Powoływanie podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą z przeznaczeniem zysku na rzecz i cele Stowarzyszenia.
 • Powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Członków Stowarzyszenia.

§29

Szczegółowy tryb zwoływania i obrad Walnego Zjazdu określa Regulamin zwoływania i obrad uchwalony przez Walny Zjazd.

Zarząd i Prezydium Zarządu

§30

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zjazdami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zjazdem.

§31

W skład Zarządu wchodzą:
 • Prezes Zarządu.
 • Członkowie Zarządu w liczbie od 9 do 15 osób.
 • Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wybierani są spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

§32

 • Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie:
  • I Wiceprezesa.
  • Sekretarza.
  • Skarbnika.
 • Prezes Zarządu jest z urzędu członkiem Prezydium Zarządu, zwołuje posiedzenia Prezydium Zarządu, Zarządu i przewodniczy ich obradom.
 • W czasie dłuższej niedyspozycji Prezesa Zarządu trwającej co najmniej 3 miesiące, obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes.

§33

 • Zarząd zbiera się na swe posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
 • Prezydium Zarządu zbiera się na swe posiedzenia przynajmniej raz na miesiąc.
 • Prezydium Zarządu zbiera się w zależności od potrzeb.
 • Porządek obrad Zarządu przygotowuje Prezydium Zarządu a porządek obrad Prezydium Zarządu opracowuje Prezes Zarządu.
 • Decyzje Zarządu i Prezydium Zarządu zapadają w formie uchwał.

§34

Zarząd określa warunki działania Stowarzyszenia opierając się na uchwałach Walnego Zjazdu a w szczególności:
 • Określa roczne plany działania Stowarzyszenia.
 • Podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających
 • Przygotowuje dokumenty i wnioski na Walny Zjazd.
 • Interpretuje postanowienia Statutu na własny użytek.
 • Podejmuje decyzje w zakresie zakupu lub sprzedaży majątku Stowarzyszenia o jednostkowej wartości nie większej niż 10.000 złotych.
 • Powołuje Komisje Doradcze.
 • Zarządza majątkiem Stowarzyszenia i podejmuje decyzje w sprawie zobowiązań majątkowych nie większych niż 10.000 złotych.
 • Ocenia działalność Prezydium Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Zarządu.
 • Podejmuje decyzje o powołaniu Biura Zarządu.
 • Określa zadania Biura i preliminarza przychodów i wydatków, stan etatów.

§35

Do zakresu działania Prezydium Zarządu w szczególności należy:
 • Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.
 • Wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zjazdu oraz Zarządu.
 • Przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Zarządu oraz prowadzenie obsługi technicznej i organizacyjnej obrad Zarządu i Walnego Zjazdu.
 • Bieżące zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w zakresie zobowiązań majątkowych, w granicach uprawnień otrzymanych od Zarządu.
 • Przygotowywanie propozycji dla Zarządu o utworzeniu Biura Zarządu.
 • Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej przeznaczonej dla finansowania statutowej działalności Stowarzyszenia.

§36

Do zakresu działania Prezesa Zarządu w szczególności należy:
 • Zwoływanie posiedzeń Prezydium Zarządu, Zarządu i przewodniczenie obradom.
 • Utrzymywanie stałej współpracy z Członkami Zwyczajnymi, Wspierającymi i Honorowymi.
 • Przygotowanie porządku obrad Prezydium Zarządu.

§37

 • Do wyrażania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Prezydium Zarządu, z których jeden pełni funkcję Prezesa lub Wiceprezesa a drugi Skarbnika lub Sekretarza.
 • Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub I Wiceprezes w granicach upoważnień udzielonych przez Prezesa.

 

Komisja Rewizyjna

 

§38

 • Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 7 członków wybieranych przez Walny Zjazd.
 • Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na wniosek Przewodniczącego.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia .
 • Działalność Komisji Rewizyjnej opiera się na Regulaminie uchwalonym przez Walny Zjazd.

§39

Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
 • Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz na rok.
 • Występowanie do Zjazdu ze sprawozdaniami, wnioskami i zaleceniami dotyczącymi zakresu działania Stowarzyszenia a w szczególności Zarządu, Prezydium Zarządu.
 • Składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu.

 

Sąd Koleżeński

 

§40

 • Sąd Koleżeński jest społecznym organem rozstrzygającym spory zaistniałe wewnątrz Stowarzyszenia.
 • Sąd Koleżeński składa się od 3 do 7 członków wybieranych przez Walny Zjazd.
 • Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na wniosek Przewodniczącego.
 • Działalność Sądu Koleżeńskiego opiera się na Regulaminie uchwalonym przez Walny Zjazd.

§41

Do zadań Sądu Koleżeńskiego w szczególności należy:
 • Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między Członkami Zwyczajnymi lub Członkami Wspierającymi a władzami Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu.
 • Rozpatrywanie spraw dotyczących naruszeń Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, współżycia koleżeńskiego oraz dobrego imienia Stowarzyszenia.

§42

 • Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące sankcje:
  • Upomnienie.
  • Nagana.
  • Zawieszenia w prawach członka.
  • Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.
 • Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu.
  Odwołanie do Walnego Zjazdu Składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 • Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V

Majątek, fundusze i działalność gospodarcza

§43

Do realizacji celów, Stowarzyszenie może posiadać majątek nieruchomy, ruchomy, prawa majątkowe i fundusze.

§44

Stowarzyszenie pozyskuje środki majątkowe z:
 • Wpisowego, składek członkowskich oraz świadczeń Członków Wspierających.
 • Dochodów uzyskiwanych z majątku nieruchomego i ruchomego.
 • Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych.
 • Dotacji, subwencji i innych świadczeń.
 • Spadków, darowizn i zapisów.

§45

W ramach obowiązujących przepisów, Zarząd może prowadzić działalność gospodarczą dla zwiększenia funduszy przeznaczonych na działalność statutową.

§46

 • Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia może się odbywać zgodnie z kierunkami określonymi w programie działania Stowarzyszenia.
 • Dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują: Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§47

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zjazdu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§48

 • Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
 • Walny Zjazd podejmujący uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, powołuje Komisję Likwidacyjną i uchwala tryb likwidacji.
 • W pierwszej kolejności w skład Komisji Likwidacyjnej powinni wchodzić członkowie Prezydium Zarządu.
 • Pozostały po przeprowadzeniu likwidacji majątek winien być przeznaczony na cele społeczne. Decyzje w tej sprawie podejmuje Walny Zjazd.
 • Po zakończeniu likwidacji Komisja Likwidacyjna zgłasza wniosek do Sądu o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

§49

Sprawy zmian w Statucie i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu i podane do wiadomości członkom na 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§50

 • Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia, Członkowie Założyciele stają się Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia.
 • Członkowie Założyciele otrzymują legitymacje Członka Założyciela Stowarzyszenia i nadaje im się tytuł "Honorowy Członek Założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI POLSKIE".

§51

 • Wybrany Komitet Założycielski na Zebraniu Założycieli zobowiązany jest do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację stowarzyszenia wraz ze statutem i listą założycieli.
 • Do czasu zarejestrowania Statutu, Komitet Założycielski działa na podstawie uchwalonego Statutu przez Zebranie Założycieli.
 • Wybrany Zarząd Stowarzyszenia na I Walnym Zjeździe w ciągu jednego miesiąca od daty Walnego Zjazdu złoży odpowiednie dokumenty do sądu rejestrowego.

§52

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach.

§53

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycieli w dniu 11 kwietnia 2003 r. Uchwałą Nr 1/2003

Należymy do:

Akcja "OGRZEWAJ MĄDRZE"

Ogrzewaj mądrze

Dokumenty

Chcesz zostać naszym członkiem?

Wypełnij odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Ten oraz inne dokumenty znajdziesz klikając w link poniżej:

Facebook FanPage